مقطع متوسطه دوره اول
 
واحد شهید چمران 
 
 
 
تلفن: 6-36287565-035
 
تلفن: 36287560-035  ,    36297573-035   , 36297574-035
 
 
آدرس: یزد- خیابان شهید چمران - خیابان رهبر - کوچه شهید جلالیان
 
 
 
واحد پاسداران 
 
 
 
تلفن: 4-38227800-035
 
آدرس: یزد - بلوار پاسداران - بعد از آزمایشگاه خاک شناسی  
 
 
 
 
واحد مهریز 
 
 
 
تلفن: 32536906-035
 
تلفن: 32536690-035
 
آدرس: مهریز - بلوار تعاون - خیابان فارابی
 
 
 
واحد ابرکوه 
 
 
 
تلفن :32824035-035
 
آدرس : ابرکوه - خیابان نظامیه 
 
 
 
مدارس متوسطه دوره اول در یک نگاه ...