مقطع متوسطه دوره دوم 
 
واحد شهید چمران 
 
 
 
تلفن:2-36286530-035
 
تلفن: 4-36287562-035
 
آدرس: یزد- خیابان شهید چمران - خیابان رهبر - کوچه شهید جلالیان
 
 
 
 
واحد مهریز 
 
 
 
تلفن: 32536450-035
 
آدرس: مهریز - بلوار تعاون - خیابان فارابی
 
 
 
 
مدارس متوسطه دوره دوم در یک نگاه ...