پایه هفتم
 
درس: ریاضی هفتم         مبحث: توان و جذر
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم