پایه هشتم
درس: ریاضی هشتم           مبحث: توان و جذر
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم