پایه نهم
 
درس: ریاضی نهم       مبحث: معادله خط، شیب و عرض از مبدا
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
پایه نهم
 
درس: ریاضی نهم     مبحث: معادله خط و دستگاه دو معادله دو مجهول
 
قسمت اول
 
قسمت دوم