دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس فیزیک 3     مبحث: انرژی اتمی وپدیده فوتو الکتریک
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
 
قسمت پنجم
 
قسمت ششم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: فیزیک 3         مبحث: طیف خطی
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
 
قسمت پنجم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس: فیزیک 3      مبحث:مدلهای اتمی
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
 
قسمت پنجم
 
قسمت ششم
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: فیزیک       مبحث: طیف جذبی
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: فیزیک 3         مبحث: لیزر
 
قسمت اول
 
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: فیزیک 3     مبحث: فیزیک هسته ای
 
قسمت اول
 
دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس فیزیک 3         مبحث: انرژی بستگی هسته 
 
قسمت اول
 
دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس فیزیک 3           مبحث: واپاشی هسته
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس: فیزیک 3          مبحث: نیمه عمر
 
قسمت اول
 
دوازدهم ریاضی و تجربی 
 
درس:فیزیک 3         مبحث: شکست موج الکترومغناطیس و قانون اسنل
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس:فیزیک 3        مبحث: سراب
 
قسمت اول