دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: شیمی 3     مبحث: عوامل موثر بر تعادل
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
دوازدهم ریاضی و تجربی
 
درس: شیمی 3     مبحث: ارزش فناوری شیمیایی 
 
قسمت اول