پایه دهم ریاضی و تجربی
 
درس: ریاضی 1             مبحث: تابع خطی، همانی، ثابت
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
پایه دهم ریاضی و تجربی
 
درس: ریاضی 1             مبحث: تابع قدرمطلق و سهمی
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
پایه دهم ریاضی و تجربی
 
درس:ریاضی1                          مبحث:تابع قطعه ای
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
پایه دهم تجربی و ریاضی
 
درس ریاضی 1                          مبحث: مرور توابع 
 
 
پایه دهم ریاضی و تجربی
 
درس ریاضی 1         مبحث: حل تمرین فصل توابع
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
 
قسمت پنجم
 
قسمت ششم
 
قسمت هفتم