پایه دهم کلیه رشته ها
 
درس: زبان انگلیسی                 مبحث: درس 3-صفحات 91-95 verbs
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
پایه دهم کلیه رشته ها
 
درس: زبان انگلیسی    مبحث: درس 3-what you learned

جهت دریافت فایل صوتی مربوطه اینجا کلیک کنید.
پایه دهم کلیه رشته ها 
 
درس: زبان انگلیسی                 مبحث: درس 4
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
پایه دهم کلیه رشته ها
 
درس: زبان انگلیسی    مبحث: درس4
 
conversation
جهت دریافت فایل صوتی مربوطه اینجا کلیک کنید.
 
New Words and Expressions
جهت دریافت فایل صوتی مربوطه اینجا کلیک کنید.
 
Reading
جهت دریافت فایل صوتی مربوطه اینجا کلیک کنید.