پایه یازدهم کلیه رشته ها
 
درس: زبان انگلیسی             مبحث: درس 2-gerunds
 
قسمت اول
 
قسمت دوم
 
قسمت سوم
 
قسمت چهارم
 
یازدهم کلیه رشته ها
 
درس: زبان انگلیسی    مبحث: درس 2
 
what you learned

جهت دریافت فایل صوتی مربوطه اینجا کلیک کنید.