نشست هماهنگی مصاحبه های میان پایه ای ویژه پایه های ابتدائی برگزار شد

نشست هماهنگی مصاحبه های میان پایه ای ویژه مقاطع دبستان با حضور مدیریت و معاونت تربیتی جامعه تعلیمات اسلامی یزد و کلیه معاونین پایه ها برگزار گردید .

در این نشست علاوه بر بحث و تبادل تجربیان در خصوص مصابه های ورودی با خانواده ها و دانش آموزان  حاج اقا رئوف  مدیریت جامعه تعلیمات اسلامی یزد نیز ضمن موضوعیت دادن به مصاحبه ها تاکید نمودند با تشکیل پرونده و یا به نوعی شناسنامه تربیتی  ویژه تک تک دانش آموزان به نوعی منبع اطلاعاتی قوی از روحیات دانش آموزانمان فراهم می آید که می تواند کادر مدرسه را در رشد و ارتقاء تربیتی را توأم با امر آموزش  فراهم آورد .

در ادامه احمد آبائی معاونت تربیتی مجموعه نیز بیان داشت همه زندگی برقراری ارتباط است و مصاحبه های ورودی و آشنایی هر چه بیشتر و رودرو با والدین و دانش آموزان بصورت پایه ای می تواند بستر مناسبی را جهت شناخت دانش آموزان فراهم آورد ، زیرا آموزش صرف در سیستم تعلیم و تربیت دنیای امروز نمی تواند راهگشا باشد و تربیت همراه با آموزش حتی بیشتر از آموزش بر زندگی های کنونی اثر گذار است .

گفتنی است : در این نشست تاکید گردید تا مصاحبه های با محوریت شاخصه های شخصیت انجام شود و مقرر شد تا فرم های هماهنگی جهت مصاحبه یکپارچه در کلیه مدارس توسط معاونین پایه ها تهیه و به دفتر مرکزی جهت تدوین فرم مصاحبه  یکسان ، ارسال گردد . 

مصاحبه ابتدائی. جامعه تعلیمات اسلامی یزد . معاونین پایه ها

نظرات کاربران