گزارش تصویری

کانون فرهنگی تربیتی ده بالا

حضور دانش آموزان در کانون فرهنگی تربیتی ده بالا

گزارش تصویری از برگزاری اردو های دانش آموزی در کانون فرهنگی تربیتی ده بالا 

نظرات کاربران