پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دخترانه دوره اول-واحد شهید چمران

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دبیرستان دوره اول بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه حضوری، طی تماس تلفنی از تاریخ 96/03/27 به مدت یک هفته دعوت به عمل خواهد آمد. پذیرش نهایی منوط به نتیجه مصاحبه خواهد بود.

نظرات کاربران