امسال هم ارسال تکالیف نوروزی به صورت الکترونیکی انجام میشود .

آموزش ارسال تکالیف نوروزی کامپیوتر

با همت کارشناسان واحد نرم افزار امسال نیز ارسال تکالیف نوروزی بصورت الکترونیکی انجام می شود. در ادامه فیلم آموزشی نحوه انجام این کار نمایش داده میشود .
نظرات کاربران