کسب مقام قهرمانی تیم شطرنج آموزشگاه در مسابقات مدارس ابتدایی استان یزد

تیم شطرنج آموزشگاه در مسابقات شطرنج بین آموزشگاههای مدارس ابتدایی موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

نظرات کاربران