ایجاد سابقه و ترمیم نمره

گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی

017

گروه آموزشی علوم تجربی

018

گروه آموزشی علوم انسانی

019

گروه آموزشی علوم انسانی (علوم و معارف اسلامی)

020

گروه آموزشی هنر

021