معاونت آموزشی

مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا علیه السلام یزد وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی با توجه به سبقه سنوات کاری و فرهنگی از گستردگی قابل ملاحظه اعم از:
مدارس، فضای آموزشی، امکانات، نیروی انسانی و دانش آموز برخوردار است.
در این راستا جهت اداره منظم و پیشرو سازمان خود ضرورت دارد مجموعه ای تحت عنوان دفتر مرکزی برای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرا و در بعضی موارد اجرای امور مختلف مدارس دایر نماید تا مدیریت محترم مجتمع بتواند نظارت عالیه را در فعالیت های مدارس داشته باشد.
فلذا برای رسیدن به هدف مورد نظر (نظارت) لازم است در رده های تخصصی مشاوراتی صورت پذیرد که با سازماندهی معاونت های مربوطه ضرورت دارد.
IMG 4431 copy 1

اخبار آموزشی