معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات واطلاعات دانست، عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به برقراری ارتباط، برای کسب اطلاعات موردنیاز می داند.
در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است با ارائه ظاهری متنوع، جذاب ، کاربردی، فراگیر و متناسب با نیاز روز بشر، نقش خویش را در شکل دهی و بازتعریف سبک زندگی، فرهنگ رفتاری ،گفتاری و حتی اعتقادات ملی، مذهبی و اخلاقی جوامع انسانی گسترش دهد. اما بی شک بیشترین تاثیر خود را بر محیط های آموزشی گذاشته است.
از همین رو در راستای هدف والای مجموعه که چیزی جز تربیت انسانهای فرهیخته، موفق وشایسته در بستر تکنولوژی نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور بسط و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی در میان خانواده های ایرانی نیست، با تعریف اهداف مشخص و انجام رسالت های خویش تاکنون انجام وظیفه می نماید.
IMG 9842

اخبار فناوری