کسب مقام قهرمانی در مسابقات جهانی چرتکه و محاسبات ذهنی در کشور هند.

عرشیا وظیفه شناس