برگزاری پویش قدردانی از پدر یا پدربزرگ ها

14 12

دانش آموزان جامعه تعلیمات اسلامی می توانند جهت شرکت در این پویش عکسی از لحظه دستبوسی،عکسی از هدیه دادن،انشاء ی دلنوشته ، اجرای دکلمه یا شعر برای پدر یا پدربزرگ هابه مربی تربیتی مدرسه ارسال نمایند.
شایان ذکر است: پس از داوری تصاویر ارسالی در سایت مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشته میشود.