کسب رتبه اول ناحیه و استانی در رشته حفظ قرآن و وترتیل توسط نازنین هادی نیا و سیده زهرا کشفی

photo 2023 01 29 14 07 21