کسب مقام دوم کشوری در مسابقات محاسبات ذهنی و چرتکه ای و همچنین راهیابی به مسابقات جهانی توسط پرنیا محرمی

photo 2023 01 29 13 22 43