کسب رتبه نخست تیمی و انفرادی در هشتمین دوره لیگ علمی بین اللملی پایا

photo 2023 01 30 09 50 26