مسابقه دکلمه خوانی،ویژه مبعث حضرت رسول (ص)

سایت

به مناسبت مبعث حضرت رسول (ص) مسابقه دکلمه خوانی برگزار میگردد. منبع مسابقه: گزیده ای از شعر محمد در حراء آقای مهدی سهیلی می باشد.