افتتاح نمایشگاه دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه واحد پاسداران

photo 2023 03 06 13 14 44 2

نمایشگاه دست های کوچک اندیشه های بزرگ (دست سازه های دانش آموزان پیش دبستانی) در دبستان دخترانه واحد پاسداران برگزار شد .
در این نمایشگاه دانش آموزان پیش دبستانی با کمک مربیان خود از مواد دور ریختنی دست واره هایی زیبا آفریدند .