تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه

etla savabegh

1. پذیرش در دانشگاه بر اساس نمره کل نهایی که از مجموع نمره کل آزمون دروس اختصاصی کنکور و نمره کل سابقه تحصیلی به دست می آید، صورت می گیرد.
2. نمره کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است.
3. سابقه تحصیلی شامل نمرات تمامی دروس عمومی و تخصصی است که امتحانات آن توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت نهایی و سراسری برگزار می شود که در سال 1402 فقط شامل نمرات نهایی پایه دوازدهم است.
4. در سال 1402 سهم نمره سابقه تحصیلی برای پذیرش در دانشگاه 40 درصد با تأثیر قطعی بوده که سهم نمرات دروس عمومی 26 و سهم نمرات دروس تخصصی 14 می باشد.
در گروه های آزمایشی هنر و زبان سهم نمره سابقه تحصیلی فقط شامل نمرات دروس عمومی است.
5. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات نهایی خرداد/1402 است. در آزمون سراسری سال 1402 برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند (در همه دروس نمره قبولی کسب نکرده اند) و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی اعمال می شود و نمره آزمون اختصاصی جایگزین آن نخواهدشد.
6. در صورتی که دانش آموزی بخواهد در گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی خود شرکت نماید، باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی طبق «توضیحات زیر» در آن رشته اقدام نمایند.
ایجاد سابقه تحصیلی:
دانش آموزان مشغول به تحصیلی در پایه دوازدهم متقاضی شرکت در گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی، لازم است برای ایجاد سابقه تحصیلی، با توجه به گروه آزمایشی مورد نظر در مدرسه محل تحصیل، ثبت نام نماید و در امتحانات خرداد دروس مربوط به آن گروه آزمایشی مطابق جداول ذیل شرکت نماید و دروس مربوط به رشته تحصیلی خود که امتحانات آن ها از نظر زمانی با این دروس تداخل دارد را در شهریور ماه بدهد. در همین راستا لازم است یک هفته قبل از شروع امتحان دانش آموز درخواست خود مبنی بر عدم شرکت در امتحان درس مورد نظر (دروس دارای تداخل امتحان) به مدیر مدرسه ارائه دهد تا در دروس مذکور برای وی غیبت موجه منظور شود و جهت فارغ التحصیلی در شهریورماه در امتحان مربوط به آن ها شرکت نماید. نمرات ایجاد سابقه صرفاً به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار داشته و در کارنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نمی شود.

تحصیلی 2