تخلفات امتحان نهایی

1004

در صورت تخلف دانش آموز در امتحانات، مطابق آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی که موارد آن در ذیل آمده است، صورتجلسه و با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
1. همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت تخلف نمره درس صفر می شود.
2. گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی تخلف محسوب شده، در صورت عدم رعایت نمره درس صفر می شود.
3. همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند در جلسات امتحانی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت نمره درس صفر می-شود.
4. استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل اعلام گردیده و از شرکت در بقیه امتحانات دروس محروم می شود.
5. پاسخگویی به سؤالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آن ها ممنوع بوده و در صورت بروز این اتفاق، امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل اعلام گردیده و از شرکت در بقیه امتحانات دروس محروم می شود.
6. رد و بدل کردن یادداشت و روش های مشابه ممنوع بوده و در صورت بروز این اتفاق، امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل اعلام گردیده و از شرکت در بقیه امتحانات دروس محروم میشود.
7. بیرون بردن ورقه امتحانی، نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر، استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر، مشارکت در تعویض ورقه امتحانی ممنوع بوده و در صورت بروز این اتفاق، امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل اعلام گردیده و از شرکت در بقیه امتحانات دروس محروم می شود.
8. فرستادن شخصی دیگر به جای خود در جلسه، اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی، افشا یا استفاده از سؤالات امتحانی افشا شده یا مشارکت در افشا تخلف محسوب شده و در صورت انجام نمره کل دروس صفر و متخلف از امتحانات نوبت بعدی محروم و مراتب به مراجع ذیصلاح گزارش می گردد.
توجه: دانش آموز داراي شأن و منزلت والايي است. بديهي است پرهيز از هرگونه تخلّف موجب آرامش، سرافرازي و موفقیت خواهد بود.