نحوه محاسبه نمره

etla nomreh

1. نمره هر درس در نوبت اول از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 2 و در نوبت دوم از مجموع ارزشیابی مستمر با ضریب 1 و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب 4 به دست می آید.
2. نمره سالانه دانش آموز در هر درس از مجموع نمرات ارزشیابی ها با ضریب، تقسیم بر 8 به دست خواهد آمد.
نمره سالانه = 8 /((4× نمره ارزشیابی نوبت دوم) + (نمره مستمر نوبت دوم) + (2× نمره ارزشیابی نوبت اول) + (نمره مستمر نوبت اول))
3. در دروسی که نمره مستمر ندارد، نمره سالانه بر اساس میانگین نمرات نوبت اول و دوم تعیین می شود.
4. نمره انضباط دانش آموزان در هر نوبت با توجه به رعایت موازین اسلامی، اخلاق، بهداشت و نظافت بر اساس گزارش معلمان و مربیان، مقررات مدرسه، وضعیت حضور و غیاب و حفظ نظم عمومی توسط مدیر و معاونان مدرسه تعیین می شود. میانگین نمره های انضباط نوبت اول و دوم به عنوان نمره سالانه محسوب و در معدل سالانه معادل دو واحد درسی منظور می شود.
5. چنان چه دانش آموزی در هر نوبت از امتحانات غیبت غیر موجه داشته باشد، نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می شود و در کارنامه به جای نمره پایانی آن نوبت کلمه غایب برای آن درس قید می شود. در محاسبه نمره سالانه کلمه غایب به منزله صفر بوده و نمره درس مذکور با احتساب این نمره برای آن نوبت منظور می شود.
6. اگر دانش آموزی در امتحان نوبت اول، در یک یا چند درس غیبت موجه داشته باشد، نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی به جای نمرات پایانی نوبت اول درس های مربوطه منظور می شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز به عهده شورای مدرسه است.