فردوسی خوانی

سایت

دانش آموزان مقاطع سوم تا ششم و متوسطه دوره اول میتوانند فایل تصویری خوانش خود از شعر سفینه فردوسی که در اختیار آنها قرار داده شده را تا تاریخ 15 خرداد ماه 1402 تحویل مربی مدرسه دهند.