نتایج جشنواره نویسندگی

سایت

نتایج ششمین جشنواره نویسندگی ن و القلم از سری جشنواره های داخلی جامعه تعلیمات اسلامی یزد سال تحصیلی1402-1401 اعلام شد .