توصیه های نهایی ، با توجه به تصحیح الکترونیکی و اسکن آن در سامانه اوراق نهایی

etla nahaiee

با توجه به تصحیح الکترونیکی و اسکن آن در سامانه تصحیح اوراق نهایی موارد مهمی را لازم است از پیش بدانید:
روی سربرگ مطلقا چیزی نوشته نشود. (پاسخ برگ ها توسط سامانه شخصی سازی شده است.)
بارکد برگه مخدوش نگردد. در صورت مخدوش شدن هویت شما برای سیستم از بین می رود.
شماره داوطلبی (کد ملی) خود را با برگه چک کنید و در صورت مغایرت قبل از شروع به مراقب در محل اطلاع دهید.
در حاشیه پاسخ برگ و پشت آن مطلقاً چیزی ننویسید.
پاسخ هر سوال در جای معین شده درج و نوشته شود.
حتی اگر بد خط هستید خوانا بنویسید تا حق شما ناخواسته در زمان تصحیح ضایع نگردد.
استفاده از هر مدل غلط گیر ممنوع است. در صورت نوشتن اشتباه نهایت فقط آن را قلم بگیرید. (خط بزنید)
درج هرگونه علامت یا مطلب نامربوط احتمال صحیح نشدن برگه شما را افزایش می دهد.
با توجه به اسکن پاسخ برگ ها استفاده از خودکار آبی با نوک ضخیم توصیه می گردد، تا زمان اسکن، مطالب درج شده خواناتر و باکیفیت تر دیده شود.
(خودکار فقط آبی، سایر رنگ ها ممنوعیت دارد.)
پاسخ برگ را تا نزنید و در تمیز نگه داشتن آن تا زمان تحویل دقت کنید.
پاسخ برگ مچاله نشود، رطوبت عرق دست آن را مرطوب نکند.
یادآور می شود: همراه داشتن هر نوع وسایل ارتباطی و دارای سیگنال حتی خاموش در حوزه امتحانی مطلقا ممنوع است. حوزه های امتحانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال دریافت و نگهداری این موارد ندارند.
ورود دانش آموز پس از ساعت مقرر به حوزه آزمون ممنوع است. تاکید می شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع زمان آزمون در محل حوزه حاضر باشید. قبل از شروع امتحانات نسبت به شناسایی حوزه از پیش اقدام نمایید. حوزه ها طبق رشته های مختلف در مدارس تقسیم شده اند. نام حوزه در کارت ورود به جلسه زمان تحویل قید شده است.
همراه داشتن شناسنامه عکس دار / کارت ورود به جلسه تا پایان امتحانات الزامی است.
در نگهداری کارت خود کوشا باشید.