درخشش طلاب حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا(ع) درنهمین جشنواره مسابقات گروهی رشد

نهمین جشنواره مسابقات گروهی رشد به همت معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، خانم همتی به منظورترویج فرهنگ پژوهش گروهی و پرداختن به موضوعات کاربردی برگزار شد.
این مسابقه که ویژه پژوهش های گروهی طلاب و اساتید با اولویت تحقیقات پیمایشی است و بیش از۶۴۰۰ نفر شرکت داشتند، رضیه سیف الدینی و رخساره زارع دونفر از طلاب فارغ التحصیل از حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا(ع) توانستند با تدوین مقاله علمی با موضوع(آسیب های فضای مجازی بر اعتقادات نوجوانان و ارائه راهکار) رتبه منتخب استانی را کسب نمایند.