برگزاری دوره هدف گذاری

IMG 3209

دوره ضمن خدمت هدف گذاری از طرف معاونت تربیتی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا برای مربیان تربیتی ، کتابداران و معلمین پایه های پیش تا سوم ابتدایی برگزار گردید. این ضمن خدمت با هدف آموزش و اغنای فرهنگ هدف گذاری توسط استاد مهدی رضایی برگزار گردید.