دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای معلمی و مهارت های تدریس با حضور دکتر محمد نیرو

10 1

دوره ضمن خدمت اخلاق حرفه ای معلمی و مهارت های تدریس با حضور دکتر محمد نیرو در روز های 2و3و 4 تیر برگزار شد. در این دوره که مدیران ، معلمین و معاونین آموزشی دبستان و کودکستان حضور داشتند، شیوه های یادگیری مشارکتی و کارگروهی بیان شد ، فراگیران طی سه کارگاه به انجام فعالیت مشارکتی و کار تیمی پرداختند .
در انتها در روز دوشنبه 4 تیر با موضوع هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش آشنا شدند .